Zašto odabrati Poduzetničku zonu Ogulin?

Radovi u Poduzetničkoj zoni Ogulin

Poduzetnička zona Ogulin je idealno zemljopisno i prometno smještena u samom centru Republike Hrvatske.

Dobru prometnu povezanost zone čini položaj uz sam izlaz sa autoceste A1 Zagreb – Split, magistralnu željezničku prugu Zagreb - Rijeka te mala udaljenosti od glavnih gospodarskih, političkih i prometnih središta Republike Hrvatske i susjednih zemalja.

Zona je prostorno smještena na ravničarskom zemljištu koje je dobro infrastrukturno opremljeno. Zemljište koje se nudi na prodaju površine je od 3000 m2 do 165500 m2 i opremljeno je cestovnom, vodovodnom i infrastrukturom elektroopskrbe.

Cijena zemljišta iznosi 8,00 Eura za 1 m2 uz mogućnost obročne otplate.

Predviđena je dodatna olakšica za investitore i poticaj za zapošljavanje radnika sa područja nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave u Ogulinu u vidu beskamatnog povrata dijela kupoprodajne cijene, ovisno o broju novozaposlenih radnika na području poduzetničke zone u novootvorenim proizvodnim i drugim pogonima u poduzetničkoj zoni.

Za investitore gradnje proizvodnih i drugih pogona u poduzetničkoj zoni predviđeno je oslobađanje od plaćanja propisanog komunalnog doprinosa u cijelosti i umanjenje plaćanja propisane komunalne naknade.

Blizina Grada Ogulina sa svim ljudskim i gospodarskim potencijalom te razvijenim društvenim i urbanim standardima predstavlja značajan doprinos vašem i našem projektu.

Udaljenost od većih gradova

Karta Republike Hrvatske

Tražilica:

Novosti:

30. 09. 2010. - Odluka Gradskog vijeća o prihvaćanju ugovora sa HEP-om

Dana 24. rujna 2010. godine Gradsko vijeće Grada Ogulina donijelo je Odluku o prihvaćanju ugovora sa HEP-om i davanju suglasnosti za prodaju nekretnine.

Dana 24. rujna 2010. godine Gradsko vijeće Grada Ogulina donijelo je Odluku o prihvaćanju ugovora sa HEP-om i davanju suglasnosti za prodaju nekretnine.

Prijedlogom teksta ugovora koji je sačinio HEP – operator distribucijskog područja, Karlovac uređuju se međusobni odnosi Grada Ogulina i HEP - operatora distribucijskog područja d.o.o., Elektre Karlovac radi izgradnje trafostanice 20/0,4 kV Industrijska zona 2 i kabela 20 kV od TS Industrijska zona 1 do TS Industrijska zona 2. Izgradnjom predmetne elektroenergetske infrastrukture djelomično će se stvoriti uvjeti za priključenje građevina kupaca električne energije u poduzetničkoj zoni Ogulin.

Vrijednost radova na izgradnji predmetnih elektroenergetskih objekata prema troškovniku koji je izradio HEP-ODS d.o.o iznosi 919.618,10 kuna.

Prijedlogom  ugovora Grad Ogulin se obvezuje HEP-ODS d.o.o. predati u vlasništvo kabel 20 kV TS Čvor Ogulin – TS Industrijska zona i Trafostanicu 20/0,4 kV Industrijska zona u vrijednosti od 356.392,50 kuna. Procjenu vrijednosti navedenih elektroenergetskih objekata izvršilo je zajedničko povjerenstvo Grada Ogulina i HEP-ODS d.o.o.

Grad Ogulin će sudjelovati u izgradnji predmetnih elektroenergetskih objekata u iznosu od 563.225,60 kuna. Navedeni iznos je dobiven umanjenjem iznosa predviđenog troškovnikom za izgradnju nove trafostanice i kabela za iznos vrijednosti objekata koji se predaju u vlasništvo HEP-ODS-u d.o.o.

Za navedena ulaganja Grada Ogulina u izgradnju elektroenergetske infrastrukture i predaju elektroenergetskih objekata u vlasništvo HEP-a, Grad Ogulin ima pravo izdavanja potvrda o ustupljenim kW električne energije i naplate predviđene naknade za priključenje investitora i novih kupaca električne energije u Poduzetničkoj zoni Ogulin do ukupne predviđene kvote od 554 kW.

HEP-ODS će nakon izgradnje objekata i potvrde o ustupljenim kW električne energije novim kupcima električne energije u poduzetničkoj zoni u Ogulinu izdavati prethodne elektroenergetske suglasnosti te će novi kupci plaćati HEP-ODS-u samo cijenu izvođenja priključka.

Prijedlogom ugovora o uređenju međusobnih odnosa predviđeno je i zaključenje ugovora radi prodaje dijela nekretnine zkč. br. 193, površine 48 m2, upisane u zk. uložak broj 558, K.O. Oštarijski Otok odnosno prema podacima nove katastarske izmjere dijela kč. br. 498, upisane u posjedovni list broj 649, površine 49 m2 u K.O. Otok Oštarijski kupcu HEP-ODS d.o.o. radi izgradnje nove trafostanice Industrijska zona 2

Reference:

Poduzeća koja već rade u poduzetničkoj zoni

Semmelrock

Og Grafika