Novosti

06. 03. 2012. - POTPIS UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA

Dana 06. ožujka, 2012. godine u uredu gradonačelnika grada Ogulina g. Nikole Magdića svečano je potpisan Ugovor o kupoprodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Ogulin.    Odlukom Gradskog vijeća grada Ogulina od 20. prosinca, 2011. godine prihvaćen je zahtjev AQUAPROMET d.o.o. Zagreb o obročnoj otplati kupoprodajne cijene nekretnina u iznosu 240.384,00 EUR na rok od dvije godine sa 24 jednaka obroka. Osiguranje plaćanja svih obroka kupoprodajne cijene izvršiti će se temeljem Ugovora o bankarskoj garanciji koju kupac kao Nalogodavac zaključuje sa Zagrebačkom bankom d.d.

Odredbama Ugovora regulirana je uknjižba prava vlasništva, obaveze kupca o pokretanju gospodarske aktivnosti kao i pravo prodavatelja na eventualni raskid Ugovora sa pravom nazadkupnje ili prvokupa predmeta kupoprodaje.

Prema dostavljenom poslovnom planu AQUAPROMET d.o.o. Zagreb planira na površini 30.048 m2 otvoriti veliki prodajni i konsignacioni centar za svu robu koja se koristi u vodoopskrbnim i kanalizacijskim sustavima koji pokriva potrebe čitave Hrvatske i zemalja u okruženju. Investiciju namjerava provesti u tri faze sa mogućnošću zapošljavanja 25 – 30 ljudi. Tijekom 2012. godine planirana je izrada glavnog i izvedbenog projekta, dobivanje građevinske dozvole, podizanje ograde i priprema terena te fazno izvođenje planirane gradnje.

Tražilica:

Reference:

Poduzeća koja već rade u poduzetničkoj zoni

Semmelrock

Og Grafika